Repozytorium UŁ - Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse

Pokaż pełny rekordTytuł: Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse
Autor: Walińska, Ewa
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako nauki oraz wskazanie jej miejsca i roli w naukach ekonomicznych, w szczególności jej relacji do dyscypliny „finanse”. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), analizę materiałów źródłowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule sformułowano postulat współdziałania dyscyplin w naukach ekonomicznych w obszarze metod i narzędzi badawczych, z jednoczesnym zachowaniem tożsamości każdej z nich. Oryginalność/wartość – Przedstawione treści wydają się być wartościowe, zważywszy na dynamiczny rozwój globalnej rzeczywistości gospodarczej, której pomiar staje się coraz bardziej skomplikowany i wymaga uporządkowania oraz współpracy różnych dyscyplin naukowych, czyli podejścia interdyscyplinarnego.Purpose – The purpose of this article is the presentation of accounting as a science and an indication of its place and role in economic sciences, in particular its relationship to the discipline of fi nance. Research methodology – The paper used a method of study of literature (Polish and foreign literature), analysis of source materials and the method of deduction and induction. Result – The result of the consideration presenting in the Article is proposition of cooperation between disciplines in economic science in the fi eld of research methods and tools, while maintaining the identity of each of them. Originality /value – The contents seem to be valuable given the dynamic growth of the global economic reality, the measurement becomes more complicated and requires order and cooperation between different scientific disciplines, or interdisciplinary approach.
URI: http://hdl.handle.net/11089/17010
Data: 2014

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
WALIŃSKA_Rachunkowość jako nauka....pdf 437.5KB PDF Oglądaj/Otwórz Ewa Walińska

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź